Status studenta

Výhody získáváte jako student denního studia na SŠ a VOŠ a libovolného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na VŠ. Za studium na SŠ se z hlediska zákona považuje také jednoleté denní studium jazyků, tzv. pomaturitní studium. U jiného než denního studia na SŠ a VOŠ status máte v případě, že nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

 Zdravotní pojištění: úhrada státem do dovršení 26. roku

  • Daňové výhody: sleva na dani z příjmu 4 020 Kč do dovršení 26. roku, u doktorského prezenčního studia až do 28 let, sleva na dítě do 26. roku
  • Sociální dávky (přídavky aj.) do 26. roku věku
  • Slevy v dopravě, kultuře a podobně

 Kdy status vzniká

 Pokud je vám do 26 let, status vzniká (nebo se obnovuje) dnem zápisu do studia. Informaci o tom, kterých typů studia se to týká, najdete v předchozím odstavci.

 U pomaturitního studia musíte zahájit studium do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce či absolutoriu, musí jít o denní studium nejméně 20 45minutových vyučovacích hodin týdně po dobu celého školního roku, v kurzu musí být nejvýše 18 studentů a musí se jednat o akreditovanou instituci (přehled oprávněných institucí naleznete zde).

 Kdy status zaniká

 Dosažením 26. roku věku

 Úspěšným absolvováním školy - za absolventy SŠ a VOŠ hradí pojištění stát do konce prázdnin (31. 8.) u VOŠ s 3,5letým programem a absolutoriem v lednu je pojištění hrazeno do ledna, u VŠ měsíc po závěrečných státních zkouškách. Pokud ale celý měsíc vykonáváte výdělečnou činnost nebo pobíráte podporu a nestanete se v témže roce studentem VŠ, ztrácíte status studenta.

 Opravné termíny maturity a absolutoria - u opravných termínů (maturita, absolutorium) je student považován za nezaopatřené dítě do 31.8. U náhradního termínu, kde student ze zdravotních důvodů nevykonal zkoušku v řádném termínu, trvá status studenta až do dne vykonání zkoušky.

 Zanechání studia VŠ, SŠ nebo VOŠ - ztrácíte status studenta dnem, kdy bylo doručeno písemné prohlášení o zanechání studia, u SŠ i VOŠ může jít o pozdější datum, které je uvedeno v písemném prohlášení

 Vyloučení ze studia VŠ (za podvodné jednání při přijímání ke studiu a disciplinární přestupky) - studentem přestáváte být dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci

 Vyloučení ze studia SŠ - pokud 5 vyučovacích dnů chybíte bez řádné omluvy (týká se studentů s ukončenou povinnou školní docházkou), vyzve ředitel vás nebo zákonného zástupce k doložení důvodu, jestliže do 10 dnů od doručení nenastoupíte nebo nedodáte omluvu, dle zákona jste posledním dnem lhůty zanechali studia

 Vyloučení ze studia VOŠ - pokud 20 vyučovacích dní chybíte bez řádné omluvy, vyzve vás ředitel písemně k doložení důvodu, pokud do 3 týdnů od doručení výzvy nenastoupíte nebo nedodáte omluvu, má se za to, že posledním dnem lhůty zanecháváte studia

 Pobyt v zahraničí

 Zahraniční výjezd za účelem výdělečné činnosti nemusíte oznamovat ČSSZ, můžete se přihlásit k dobrovolnému pojištění, viz níže. Podmínky zaměstnávání, registrace a platby pojistného musíte zjistit u příslušných zahraničních institucí, kontakty na úřady v zemích EU najdete zde.

Jak je to se sociálním pojištěním

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z nemocenského, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 Od roku 2010 už není student starší 18 let důchodově pojištěn

 Jakmile dosáhnete 18 let, přestáváte jako student být důchodově pojištěn. Pojistné už za vás nehradí stát. Pokud nevykonáváte výdělečnou činnost, nemusíte pojistné odvádět, ale roky strávené studiem se nepočítají do nároku na důchod. Jako studenti také nemáte nárok na dávky nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství a pod., jelikož nejste účastni nemocenského pojištění.

 Jak si můžete pojistné zajistit

 Pojistné můžete platit dobrovolně (min. pojistné 2014 je 1 817 Kč, min. sazba u dobrovolného pojistného je 1 946 Kč dle zdroje zde). Přihlašujete se na ČSSZ.

 Pokud nastoupíte do zaměstnání, přihlášení provádí a pojistné odvádí zaměstnavatel. Pojistné se týká i dohod, DPČ od příjmu 2 500 Kč, DPP od příjmu 10 000 Kč.

 Začnete-li podnikat, jste jako studenti považováni za osoby samostatně výdělečně činné s vedlejší činností. Důchodové pojištění platíte za předpokladu, že daňový základ přesáhl v roce 2014 62 261 Kč (částka se snižuje o 1/12, pokud jste v daném měsíci nevykonávali činnost). Nemocenské pojištění je dobrovolné, pokud se nepřihlásíte, účast na něm nevzniká.

 Evidence na ÚP. Na podporu v nezaměstnanosti ovšem máte nárok pouze v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli důchodové pojištění (nebo jej odváděl zaměstnavatel).

 Zdravotní pojištění

 Změnu na zdravotní pojišťovně hlásí při vašem nástupu do studia daná škola.

 Pokud přesáhnete 26. rok nebo školu ukončíte aniž byste nastoupili do zaměstnání nebo se neevidujete na úřadu práce, hlásíte změnu pojišťovně vy a nahlašujete se jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné je v tomto roce 1 148 Kč měsíčně.

 V případě brigád se i u DPP zdravotní pojištění odvádí, a to od příjmu 10 000 Kč, u praktického výcviku se pojistné neodvádí (příjmy z "praxe" jsou v r. 2014 osvobozeny také od daně z příjmů).

 Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb. v platném znění

 § 5 a) pojištěnec je osoba s příjmy ze závislé činnosti s výjimkou žáka/studenta s příjmy pouze z praktického výcviku, DPP s příjmy, které nezakládají účast na nemocenském pojištění, DPČ s příjmem pod stanovený (započitatelný) příjem

 § 7 odst. 1 a) se jako státní pojištěnec uvádí nezaopatřené dítě, nezaopatřenost se posuzuje dle zákona o státní sociální podpoře

 Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.)

 § 5 pojištění se účastní zaměstnanci a DPP, DPČ při dosažení rozhodného příjmu

 § 6  bod rozhodný příjem vyhlašuje MPSV, od 1. 1. 2012 se zvýšil na částku 2 500 Kč (zdroj zde)

 § 7a DPP pro placení pojistného částka za měsíc musí přesáhnout 10 000 Kč

 Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) 

 § 10 výdělečná činnost zahrnuje OSVČ a činnost v ČR, která zakládá účast na nemocenském pojištění

§ 11 určuje, že nezaopatřeným dítětem je dítě po ukončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26. roku věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání

§ 12 za soustavnou přípravu stanovuje studium na SŠ (sem se podle odst. 2 c zařazují i VOŠ) a VŠ v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu, a kurzech cizích jazyků (pomaturitní studium, odst. 1 d, blíže předpis 267/2013 Sb. a 19/2014 Sb.). Výjimkou je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na SŠ, pokud jste výdělečně činní podle § 10 nebo máte nárok na podporu v nezaměstnanosti/při rekvalifikaci.

 § 13 soustavná příprava na SŠ zahrnuje také dobu po úspěšném vykonání závěrečné/maturitní zkoušky nebo absolutoria v květnu/červnu do konce školního roku, dobu školních prázdnin po ukončení studia. Prázdniny se nezapočítávají, pokud celý měsíc vykonáváte výdělečnou činnost, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti/při rekvalifikaci. Výjimkou je případ, kdy se ještě v témže roce po ukončení SŠ stanete studentem VŠ.

§ 14 soustavná příprava na VŠ začíná dnem, kdy se stanete studentem VŠ a končí dnem ukončení VŠ studia. Do té doby se počítá doba od skončení SŠ. Měsíc, kdy řádně ukončíte studium na VŠ, se také počítá, měsíc po řádném ukončení se počítá v případě, že nevykonáváte celý měsíc výdělečnou činnost podle § 10, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti/rekvalifikaci. Dále se do soustavné přípravy zahrnuje doba po ukončení VŠ do dne, kdy se stanete studentem té samé nebo jiné VŠ, pokud studium navazuje na ukončení studia na VŠ, nejdéle pak po dobu 3 kalendářních měsíců po kalendářním měsíci, kdy jste ukončili studium na VŠ. A pak ještě případ přerušení studia na VŠ po dobu, kdy trvala mateřská nebo rodičovská dovolená.

Zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.)

 § 5 pojištění se účastní podle odst. 1 písmena m) osoby soustavně se připravující na budoucí povolání studiem na SŠ nebo VOŠ nebo VŠ po dobu 1. šesti let po dosažení věku 18 let v období před rokem 2010 - jinými slovy, od roku 2010 už studenti nejsou pojištěni. Písmeno n) uvádí osoby na ÚP pokud pobírají podporu v nezaměstnanosti/rekvalifikaci a max. 3 roky, pokud nemají nárok na podporu. Odst. 3 uvádí zaměstnance v pracovním poměru.

§ 6 pokud podáte přihlášku k účasti na pojištění, jste pojištění i po dobu soustavné přípravy (SŠ nebo VŠ)

 § 9 uvádí podmínky pojištění OSVČ, odst. 6 pak upřesňuje, že v případě SVČ provozované osobou považovanou za nezaopatřené dítě jde o vedlejší SVČ

 Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.)

 § 6

 odst. 4 příjmy z dohody o provedení práce jsou daněny od 10 000 Kč

 odst. 9 písm. l) od daně jsou osvobozeny (2014) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy (od 1. 1. 2015 zrušeno)

 § 35ba sleva na studenta ve výši 4 020 Kč po dobu soustavné přípravy, do 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu do 28 let

 Školský zákon (561/2004 Sb.)

 § 96 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku

 § 68 a 98 zanechání studia SŠ/VOŠ dnem doručení písemného oznámení nebo data uvedeného v oznámení, pokud jde o pozdější datum, absence 20 vyučovacích dnů (viz předpis)

 Zákon o vysokých školách (111/1998 Sb.)

 § 48 až 69, zejména:

 § 56 (1) Studium se dále ukončuje

 a) zanecháním studia,

 b) nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu,

 (c a d se týkají odnětí akreditace),

 e) vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo podle § 67 (podvodné jednání při přijímání ke studiu a disciplinární přestupky).

(2) Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. a) je den, kdy bylo vysoké škole nebo fakultě, kde je student zapsán, doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia.

 Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm.b) je den stanovený studijním a zkušebním řádem.

 (c a d se týkají odnětí akreditace),

 Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. e) je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci

 § 61 Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia; osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.

Datum aktualizace: 19. června 2014

 

Bereme naše poslání ve vzdělávání našich studentů a klientů velmi vážně. Naší největší předností je absolutní přizpůsobivost k Vaším individuálním požadavkům. Jen tak u nás získáte potřebné vědomosti v nejkratším možném čase a dosáhnete Vašich cílů.

 
V naší kanceláři v Ústí nad Labem vždy najdete odpovědnou osobu, která denně v pracovní době vyřeší Vaše studijní požadavky. Jsme také dostupní po pracovní době na uvedených telefonních číslech.