Odpolední intenzívní jazykové kurzy pro dospělé s výukou od září do ledna v podzimním semestru, od února do června v jarním semestru, dvakrát týdně dvě vyučovací hodiny v pracovních dnech s kvalitními lektory, maximální počet osob 15, učebnice budou připraveny k zakoupení pří zahájení každého semestru (jedna učebnice pro oba semestry).

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Musil Professional s.r.o.se sídlem Masarykova 179, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:  254 86 187, vydané dle ust. § 273 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

I. Úvodní ustanovení

1. Musil Professional s.r.o., Soukromý vzdělávací institut je poskytovatelem služeb v oblasti vzdělávání pro veřejnost a firmy.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem. Smlouva vzniká na základě písemné objednávky objednatele potvrzené poskytovatelem. Za písemnou objednávku se považuje rovněž faxová či e-mailová objednávka nebo přihláška k dennímu pomaturitnímu studiu, přihláška do jazykového kurzu či přihláška na soukromou výuku. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje objednatele, kontaktní osobu, telefon a e-mail. Ujednání v konkrétní smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek, které se použijí zejména ve vztazích neupravených vlastní smlouvou.

3. Poskytovatel má povinnost do tří pracovních dní potvrdit písemně přijetí objednávky, pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele, předání kopie objednávky objednavateli nebo předání dokladu o úhradě kurzovného.


II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění jsou služby v oblasti vzdělání. Poskytovatel zajišťuje především poskytování těchto služeb:

- denní pomaturitní studium,
- docházkové jazykové kurzy,
- jazykové a vzdělávací kurzy pro podnikatelské subjekty (firemní kurzy, semináře),
- soukromá výuka, - pořádání přípravných kurzů pro studenty a žáky
- překlady a tlumočení

Rozsah poskytovaných služeb je popsán na internetových stránkách poskytovatele www.jazykova-skola.cz. Konkrétní služby, o které má objednatel zájem, jsou specifikovány objednávkou, příp. smlouvou. Tato specifikace musí zahrnovat zejména uvedení typu kurzu či služby, a pokud to z typu kurzu vyplývá, musí objednávka obsahovat zvolený jazyk, úroveň kurzu, frekvenci výuky, preferované vyučovací dny a časy, místo výuky, případně další speciální požadavky. Pokud objednatel osobně nepodepíše tyto všeobecné obchodní podmínky, uvede v objednávce, že se s nimi seznámil na internetovém portálu poskytovatele a že jejich text akceptuje.


III. Cena služeb, platební podmínky a storno poplatky

1. Cena služeb

Dle aktuálních ceníků poskytovatele, které jsou k dispozici na internetových stránkách poskytovatele www.jazykova-skola.cz. nebo v provozovně poskytovatele. Ceny mohou být aktualizovány kdykoliv v průběhu roku. Poskytovatel je povinen objednatele s cenou kurzu seznámit před uplatněním závazné objednávky.

2. Platební podmínky u docházkových kurzů

2.1. Kurzovné je objednatel povinen uhradit v plné výši před zahájením kurzu, a to bankovním převodem na účet poskytovatele nebo v hotovosti do pokladny poskytovatele. Variabilním symbolem bezhotovostní platby bude identifikační číslo objednávky, které poskytovatel sdělí objednateli.

Rezervace místa v docházkovém kurzu je možná pouze na základě zaplacené zálohy ve stanovené výši nebo zaplacením plné částky ceny kurzu. Přednost při zařazení do studia či kurzu mají zájemci o kurz podle pořadí, v jakém objednatelé uhradili rezervační poplatky a cenu kurzu. Minimální částka jakékoli splátky bez navýšení je 1.000,- Kč.

2.2. V pomaturitním studiu se platební podmínky a storno poplatky řídí dle platné smlouvy mezi poskytovatelem a studentem. Při podání přihlášky je nutno zaplatit nevratnou zálohu ve stanovené výši, která zaručuje rezervaci studijního místa v pomaturitním kurzu, do 30. srpna v daném školním roce. Přednost při zařazení do pomaturitního studia mají zájemci o pomaturitní kurz podle pořadí, v jakém objednatelé uhradili nevratnou zálohu a cenu kurzu. Minimální částka jakékoli splátky bez navýšení je 1.000,- Kč.

V případě přijetí na státní vysokou školu a doložením této skutečnosti originálními dokumenty do 30. srpna daného roku, tato nevratná záloha se studentovi vrací v plné výši.

2.3. Odstoupení od smlouvy nebo přihlášky a storno poplatky pro docházkové kurzy

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo přihlášky písemnou formou před zahájením kurzu. Za odstoupení od smlouvy nebo přihlášky se považuje rovněž nezaplacení kurzovného v termínu uvedeném v čl. 2. 1. těchto podmínek, čímž není objednatel zbaven povinnosti informovat poskytovatele o odstoupení.

V případě odstoupení od smlouvy nebo přihlášky ze strany objednatele vzniká poskytovateli nárok na storno poplatky ve výši 20% z ceny kurzu, které je poskytovatel oprávněn vyúčtovat objednateli. Pokud byl uhrazen rezervační poplatek, může být v takovém případně vrácený poplatek ponížen o výše uvedené storno poplatky.

Kurzovné a stornovací podmínky se řídí platnou smlouvou o Výuce cizího jazyka uzavřenou se studentem. Kurzovné se nevrací v případě, že společnost je omezena ve výuce z důvodu tzv. Vyšší moci. To platí v případě uzavření společnosti a omezení výuky z důvodu nařízení vlády nebo MŠMT ČR, v případě živelné pohromy nebo jakékoli situace, kterou nemůže společnost ovlivnit ze své vůle. Všechny povinnosti vyplývající z platné smlouvy o Výuce cizího jazyka je nutno dodržet v případě výše popsané situace bez výjimky.

Mimo výše uvedené může objednatel od smlouvy nebo přihlášky odstoupit po prvním dnu výuky z důvodu nespokojenosti a v případě, že mu poskytovatel nenabídl vhodnou alternativu. V tomto případě poskytovateli vzniká právo na storno poplatky ve výši 20% z ceny kurzu.

Od sjednaného splátkového kalendáře lze odstoupit pouze písemnou formou a to pouze po prvním dnu výuky. V tomto případě poskytovateli vzniká právo na storno poplatky ve výši 20% z ceny kurzu.

3. Platební podmínky a storno poplatky u firemních kurzů

3.1. Cenu za služby je objednatel povinen uhradit dle podmínek vyplývajících z konkrétní smlouvy. Za termín úhrady se považuje připsání ceny kurzu na účet poskytovatele. Daňové doklady (faktury) se vystavují po skončení kalendářního měsíce za poskytnuté služby, u platby předem do 14 kalendářních dnů od úhrady na účet poskytovatele nebo do pokladny. Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 kalendářních dní.

3.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo objednávky písemnou formou za těchto podmínek:

a) Nejpozději do 7 dnů před zahájením kurzu nebo výuky. Poskytovateli v takovém případě vzniká nárok na storno poplatky ve výši 20% z ceny kurzu stanové smlouvou nebo objednávkou, nebo pokud je smlouva na dobu neurčitou, ve výši dvou sjednaných měsíčních částek za výuku.

b) Ve lhůtě do 3 dnů před zahájením kurzu nebo výuky. Poskytovateli v takovém případě vzniká nárok na storno poplatky ve výši 30% z ceny kurzu stanové smlouvou nebo objednávkou, nebo pokud je smlouva na dobu neurčitou, ve výši tří sjednaných měsíčních částek za výuku.

c) Po zahájení kurzu je odstoupení od smlouvy možné pouze pokud to výslovně upravuje smlouva.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a za datum odstoupení se považuje datum doručení odstoupení poskytovateli.

IV. Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

1. Poskytovatel se zavazuje obstarat pro výuku českého lektora nebo rodilého mluvčího dle konkrétní specifikace objednávky.

2. Poskytovatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.

3. Poskytovatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést.

4. Poskytovatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u konkrétního kurzu nebo výuky s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.

5. Poskytovatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu a to následovně:

Obecné jazykové kurzy - maximálně 12 osob v kurzu,

Konverzační kurzy, kurzy přípravy k mezinárodním zkouškám,

kurzy obchodního jazyka a další odborně zaměřené kurzy – maximálně 10 osob v kurzu,

Kurzy pomaturitního studia – maximálně 18 osob v kurzu.

Minimální počet osob v kurzu jsou 4, neurčí-li poskytovatel jinak.

V. Reklamace

1. Pokud je klient nespokojen s kvalitou výuky, je povinen poskytovatele o této skutečnosti informovat písemně prostřednictvím online korespondence, na internetových stránkách poskytovatele www.jazykova-skola.cz v odkazu Napište nám nebo osobním řešením v kanceláři poskytovatele.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení, nejčastěji v podobě výměny lektora nebo změnou kurzu.

3. Poskytovatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou kalendářních týdnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě.

VI. Uznání reklamace

1. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.

2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednavateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalších období. Tuto skutečnost je třeba doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou kalendářních týdnů od přerušení navštěvování kurzu. Pro případ, že se objednatel dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí.

3. Poskytovatel není zodpovědný za neplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

4. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany poskytovatele. Poskytovatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.

VII. Lhůta k uplatnění reklamace

1. Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku třetí vyučovací hodiny po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. V odůvodněných případech lze vznést reklamaci i po tomto termínu.

2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

VIII. Zvláštní ustanovení

1. Objednavatel se zavazuje k tomu, že bez výslovného souhlasu poskytovatele nebude kontaktovat lektora, zvláště pokud se jedná o dodávání veškerých služeb souvisejících s předmětem podnikání poskytovatele.

2. Objednavatel se zavazuje neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek výuky s lektorem.

3. Objednavatel se dále zavazuje informovat poskytovatele o každém novém ujednání s lektorem.

4. V případě prokazatelného porušení povinností uvedených v odstavci 1., 2. a 3. tohoto článku je objednavatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i v případě, že výuka nebude řádně dokončena.

IX. Osobní údaje objednatele

1. Objednatel dává odesláním nebo předáním objednávky nebo přihlášky poskytovateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, rok narození a adresu. V případě platby převodem na účet dává rovněž k dispozici své datum narození.

2. Objednatel předáním nebo odesláním objednávky nebo přihlášky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím pro účely kontaktování studentů poskytovatele na dobu neurčitou.

3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel má právo přístupu k nim, má právo souhlas s jejich použitím kdykoliv odvolat a v případě porušení svých práv má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4 Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), v platném znění.

X. Ostatní ujednání

1. Pokud ve sjednaném termínu nebude možné zajistit výuku z provozních či personálních důvodů na straně poskytovatele, je poskytovatel po dohodě s objednatelem povinen zajistit poskytnutí služeb v jiném termínu.

2. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzů, pokud z vlastní smlouvy nevyplývá něco jiného. Součástí ceny kurzu jsou kopie doplňkových studijních textů, které připravují lektoři výuky.

3. Poskytovatel neodpovídá za hmotnou či zdravotní újmu objednatele, k níž dojde během kurzu s výjimkou případů, kdy tato odpovědnost poskytovatele vyplývá ze zákona nebo to vyplývá z vlastní smlouvy.

4. V případě prodlení se zaplacením ceny kurzu, splátky dle splátkového kalendáře nebo daňového dokladu (faktury), vzniká poskytovateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

5 V případě zrušení kurzu ze strany poskytovatele, vzniká objednateli nárok na vrácení kurzovného nebo jeho poměrné části. Poskytovatel je povinen kurzovné vrátit do deseti kalendářních dnů od zrušení kurzu.

 

XI. Zásady ochrany osobních údajů

vycházející z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation), dále jen GDPR, přijaté společností Musil Professional s.r.o., IČO:  254 86 187 se sídlem Masarykova 656/179, 400 01 Ústí nad Labem, dále jen „škola“, s účinností od 25. 5. 2018, ve vztahu ke studentům, klientům a firemním zákazníkům školy:

1. Naše role v oblasti správy a zpracování osobních údajů:

Při zpracování osobních údajů můžeme mít roli správce nebo zpracovatele osobních údajů.Správcem osobních údajů jsme pro naše studenty veřejných a privátních kurzů, v případě, kdy uzavíráme smlouvu s fyzickými osobami, které se účastní našich jazykových kurzů. Osobní údaje v takovém případě získáváme přímo od studentů, tedy od subjektů osobních údajů.Zpracovatelem osobních údajů jsme pro právnické osoby, jejichž zaměstnance vyučujeme v zakázkových jazykových kurzech nebo ve veřejných kurzech. V takovém případě získáváme osobní údaje od zaměstnavatele studentů, který je správcem jejich osobních údajů.

2. Účel zpracování osobních údajů:

Jako správci využíváme osobní údaje, které nám poskytují studenti k tomu, abychom mohli se studenty uzavřít smlouvu a tuto smlouvu následně plnit. Součástí naší práce je organizace jazykových kurzů, vedení evidence o průběhu jazykových kurzů a vystavování hodnocení studentů, k čemuž osobní údaje potřebujeme. U jednoletého denního studia máme též zákonné závazky týkající se zpracování a uchovávání osobních dat studentů.Pro zákazníky, jejichž zaměstnanci se zúčastňují zakázkových jazykových kurzů, zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy, jejíž součástí jsou naše povinnosti v oblasti vedení evidence jazykové výuky a souvisejícího reportingu jak získaných kompetencí, tak vynaložených nákladů. Zpracováváme také e-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy, kteří využili naši službu jazykových testů či jazykových auditů. V těchto případech jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje v rámci opatření přijatých před plněním smlouvy na žádost subjektu osobních údajů. Studentům nebo zájemcům o jazykové kurzy, kteří prošli jazykovým testem, jsme oprávněni v souladu s GDPR v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem zasílat též další informace a obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů studentů a zájemců o jazykové kurzy, kteří prošli jazykovým testem, je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo oprávněný zájem správce. Nepracujeme s osobními údaji získanými od třetích osob za účelem přímého marketingu.

4. Jaké osobní údaje zpracováváme:

V žádném případě nezpracováváme ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje ani osobní údaje, které nejsou nezbytné pro naši práci. Mezi zpracovávanými údaji je zejména jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. U studentů pomaturitního studia zpracováváme také další údaje nezbytné ke splnění požadavků zákona a našich závazků vůči státním orgánům.

5. Předání osobních údajů dalším osobám:

Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití. Mohou být předávány externím lektorům, poskytovatelům právních, daňových a účetních služeb a poskytovatelům IT služeb. Zpracovatelům jsou údaje vždy předávány v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů dle GDPR.

 6. Uchovávání osobních údajů:

 Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy.  Po skončení smluvního vztahu budeme údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty. E-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy uchováváme až do okamžiku žádosti subjektu o výmaz osobních údajů. Spravované a zpracovávané osobní údaje uchováváme v maximální míře v elektronické podobě na serveru s omezeným přístupem. Při správě osobních údajů dodržujeme veškerá obvyklá bezpečnostní opatření. Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky.

 7. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

 Máte právo na přístup k osobním údajům: Na základě vaší žádosti vám musíme sdělit, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo, abychom vám sdělili účel, rozsah, dobu uchování a zpřístupnění těchto údajů. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již nepotřebujeme, nebo odpadnou právní důvody zpracování, nebo nám takovou povinnost ukládá právní předpis, nebo vznesete námitku proti zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování. Máte též právo vznést námitku proti využití vašich údajů v přímém marketingu. Po podání námitky bude využití vašich dat pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu okamžitě ukončeno. Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

8. Kam se můžete obrátit v případě pochybností o zpracování vašich osobních údajů:

 Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Případné problémy vstřícně vyřešíme. Pokud nebudete s naším řešením spokojeni, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, více informací naleznete na www.uoou.cz.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

 

Aktualizace obchodních podmínek je platná dnem: 1. července 2023

 

Bereme naše poslání ve vzdělávání našich studentů a klientů velmi vážně. Naší největší předností je absolutní přizpůsobivost k Vaším individuálním požadavkům. Jen tak u nás získáte potřebné vědomosti v nejkratším možném čase a dosáhnete Vašich cílů.

 
V naší kanceláři v Ústí nad Labem vždy najdete odpovědnou osobu, která denně v pracovní době vyřeší Vaše studijní požadavky. Jsme také dostupní po pracovní době na uvedených telefonních číslech.